โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
ติดต่อโรงเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยา

เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสไปรษณีย์ 77190


โทรศัพท์ / โทรสาร 032816253

Website : www.tcwschool.ac.th

Email : thongchai.pkn@gmail.com

Facebook Page : @ThongchaiwittayaPKN


 

 


 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา