โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 

นายมานะ สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา