ฝ่ายวิชาการ

1. นางสาวสุณี เขตใหญ่ ครู คศ.3 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

2. นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ ครู คศ.2 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

3. นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น ครู คศ.3 กรรมการ

4. นางสาวประนอม หุ่นเก่า ครู คศ.3 กรรมการ

5. นางยุพา แดงฉ่ํา ครู คศ.3 กรรมการ

6. นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ ครู คศ.2 กรรมการ

7. นางสาวศิรินทิพย์ ศรีสุข ครู คศ.1 กรรมการ

8. นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม ครู คศ.1 กรรมการ

9. นางสาวกนิษฐา พันธ์ดี ครูจ้างสอน กรรมการ

10. นางสาวกมลวรรณ ลําภา ครูจ้างสอน กรรมการ

11. นายสันติภาพ ชาประชุม ครูจ้างสอน กรรมการ

12. นายนพดล ฉัตรสุวรรณ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. นางยุพา แดงฉ่ํา ครู คศ.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

2. นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ ครู คศ.2 รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

3. นางสาวสุณี เขตใหญ่ ครู คศ.3 กรรมการ

4. นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น ครู คศ.3 กรรมการ

5. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร ครู คศ.3 กรรมการ

6. นางสาวสุดารัตน์ ไชยแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ

7. นางสมพร เก่าบางยาง ครู คศ.2 กรรมการ

8. นางสาวเรวดี นิลดํา ครู คศ.2 กรรมการ

9. นายมนต์ทพร วันทมาตย์ ครู คศ.1 กรรมการ

10. นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม ครู คศ.1 กรรมการ

11. นางสาวศิรินทิพย์ ศรีสุข ครู คศ.1 กรรมการ

12. นางสาวสุทธิ์สินี พลวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ

13. นายณพล วัดล้อม ครูธุรการ กรรมการ

14. นางสาวกมลวรรณ ลําภา ครูจ้างสอน กรรมการ

15. นายสันติภาพ ชาประชุม ครูจ้างสอน กรรมการ

16. นางสาวกนิษฐา พันธ์ดี ครูจ้างสอน กรรมการ

17. นายจรรยา จันทร์บุญ พนักงานบริการ กรรมการ

18. นางสาววัชรี หินศรี แม่บ้าน กรรมการ

19. นางอรพรรณ เรืองอินทร์ ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

1. นางยุพา แดงฉ่ํา ครู คศ.3 รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร ครู คศ.3 รองหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

3. นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม ครู คศ.1 กรรมการ

4. นางอรพรรณ เรืองอินทร์ ครู คศ.2 กรรมการ

5. นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ ครู คศ.2 กรรมการ

6. นางสาวสุณี เขตใหญ่ ครู คศ.3 กรรมการ

7. นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น ครู คศ.3 กรรมการ

8. นางสาวศิรินทิพย์ ศรีสุข ครู คศ.1 กรรมการ

9. นางสาวสุทธิ์สินี พลวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ

10. นายณพล วัดล้อม ครูธุรการ กรรมการ

11. นางสาวสุดารัตน์ ไชยแก้ว ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายงานบุคคล

1. นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม ครู คศ.1 หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

2. นางสาวประนอม หุ่นเก่า ครู คศ.3 รองหัวหน้าฝ่ายงานบุคคล