บุคลากร

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
นางยุพา แดงฉ่ำ
นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น
นางสาวสุณี เขตใหญ่
นายมนต์ทพร วันทมาตย์
นายชัยชนะ โอ่เอี่ยม
นางสมพร เก่าบางยาง
นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์
นางสาวเรวดี นิลดำ
นายนพดล ฉัตรสุวรรณ
นางสาวกษิษฐา พันธ์ดี
นางสาวประนอม หุ่นเก่า
นางสาวสุดารัตน์ ไชยแก้ว
นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ
นางสาวสุทธิ์สินี พลวงค์
นายสันติภาพ ขาวประชุม
นางอรพรรณ เรืองอินทร์
นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร
นางสาวรัชดาภรณ์ เหลื่อมแก้ว
นางสาวศิรินทิพย์ ศรีสุข
นางสาวกมลวรรณ ลำภา