โรงเรียนธงชัยวิทยา "ขยัน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

 
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง
1

นายสุวัฒน์ กาญจนรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
2 นางสาวหยาดพิรุณ ปิ่นทอง ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
3 นางยุพา แดงฉ่ำ ผู้แทนครู (กรรมการ)
4 นางสาวสมหญิง ปานทอง ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)
5 นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
6 นางสาวสาธิยา เป็นสูงเนิน ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
7 พระปลัดธรรมฤทธิ์ ธมฺมจารี ผู้แทนองค์กรศาสนา (กรรมการ)
8 นายเสริมศักดิ์ คงศรี ผู้แทนองค์กรศาสนา (กรรมการ)
9 นายวิเชียร ชูพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
10 นายถนอม แซ่แห ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
11 นางสาววรรณี สังข์เฟื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
12 นางละอองดาว คีรีนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
13 นายยรรยง กาญจนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
14 นางสาวอโนทัย พูลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
15 นายสมชาย ประสงค์ดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรรมการและเลขานุการ)

 

 

 

ผอ. สมชาย ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา